SlužbyÚčtovníctvo

upravené zákonom č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

Spracovanie jednoduchého učtovníctva

Jednoduché účtovníctvo vedú podnikatelia, ktorí nie sú zapísaní do obchodného registra (môžu viesť aj podvojné účtovníctvo). V systéme jednoduchého účtovníctva účtujú podnikateľské subjekty, ktoré podnikajú podľa živnostenského zákona, t.j. fyzické osoby. Peňažný denník je základná účtovná kniha. Okrem nej používame pomocnú evidenciu:

 • kniha pohľadávok a záväzkov
 • vedenie evidencie hmotného a nehmotného investičného majetku
 • výpočet odpisov
 • inventárna kniha (inventárne karty)
 • kniha zásob (skladové karty)
 • mzdové listy, výplatné listiny a záväzky s pracovno-právnym vzťahom
 • kniha evidencie DPH - ak je dotyčný platiteľom DPH
 • ďalšie evidenčné knihy - podľa obsahu podnikania
 • Naša spoločnosť si za spracovanie jednoduchého účtovníctva, účtuje vopred dohodnutú cenu s klientom. V cene je zahrnuté celkové spracovanie peňažného denníka, pri platcoch DPH - výkaz DPH, štatistické výkazy a výkaz príjmov a výdavkov ako aj výkaz majetku.

  Orientačné ceny *
  mesačný paušál (do 100 účtovných položiek mesačne)200 €
  nad 100 účtovných položiek mesačne1 € /položka
  ročná závierka (vrátane daňového priznania a účtovných výkazov)200 €
  jednorázové spracovanie daňového priznania a účtovných výkazov200 €

  * ceny sú bez DPH (ak sa vám ponúkané ceny nepáčia, skúste si u nás dojednať lepšie)

  Spracovanie podvojného účtovníctva

  Vedú ho podnikateľské subjekty zapísané v obchodnom registri. Ako už z názvu vyplýva, tento druh účtovníctva je o niečo zložitejší, je potrebné viesť ho v niektorom z účtovníckych programov na PC. Naša spoločnosť účtuje v programe PROLUC. V podvojnom účtovníctve je nutné produkovať Výkaz ziskov a strát a Súvahu.

  Podvojné účtovníctvo má tú výhodu, že je o mnoho prehľadnejšie. Možnosť zaviesť analytiku do účtov je nesmierna pomôcka pri získavaní prehľadu o niektorých konkrétnych transakciách podniku.
  Pri správnom vedení účtovníctva je nutné poznať aj daňové zákony, ktoré sú v podstate neoddeliteľnou súčasťou účtovania ako takého. Možno skonštatovať, že ak ovládame daňovú problematiku, až vtedy sme skutočnými odborníkmi účtovníctva.

  Orientačné ceny *
  paušálny poplatok150 €
      + za každú zaúčtovanú položku1 €
  paušálny poplatok do 100 zaúčtovaných položiek200 €
  paušálny poplatok 100 - 300 zaúčtovaných položiek400 €
  ročná závierka (vrátane daňového priznania a účtovných výkazov)500 €
  zastupovnie pri kontrolách10 € /hod

  * ceny sú bez DPH (ak sa vám ponúkané ceny nepáčia, skúste si u nás dojednať lepšie)

  Spracovanie miezd

  Kompletné spracovanie mzdovej agendy (výplatné listiny, mzdové listy, odvody...) pre spoločnosti.

 • Spracovanie miezd zamestnancov v trvalom pracovnom pomere, ako aj osôb mimo evidenčného stavu (dohody o vykonaní práce) na základe dodaných podkladov (platové náležitosti, dochádzka, dovolenka, PN a pod.) a to:
 • vypracovanie a odovzdanie podkladov na zaúčtovanie všetkých účtovných operácií súvisiacich so mzdami
 • odovzdanie výplatných pások zamestnancov v zalepených obálkach
 • realizácia prevodov na osobné účty zamestnancov, odvody poistného a daní na príslušné účty Poisťovní a Daňový úrad (realizácia prostredníctvom špeciálneho účtu - externá spoločnosť bude splnomocnená na disponovanie s účtom)
 • Spracovanie podkladov a následne výkazov odvodov poistného do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne
 • Prihlasovanie, odhlasovanie zamestnancov v Sociálnej/zdravotnej poisťovni
 • Spracovanie potvrdenia o príjme pracovníkov o zdaniteľnej mzde a zrazených preddavkoch pre zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti
 • Vedenie mzdovej agendy pracovníkov (mzdový list, evidenčný list, sledovanie dovoleniek, PN a návštev lekára)
 • Ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti
 • Vyhotovenie zápočtových listov
 • Spracovanie štvrťročných a ročných výkazov pre daňový úrad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti
 • Spracovanie príslušných štatistických výkazov pre ŠÚSR
 • Zúčastňovanie sa preverovania správnosti spracovania a vedenia mzdovej agendy orgánmi štátnej správy, orgánmi zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne
 • Upozorňovanie na zmeny platných predpisov vo vzťahu k povinnostiam
 • Ostatné úkony súvisiace so spracovaním mzdovej agendy
 • Orientačné ceny *
  spracovanie miezd za pracovníka vrátane všetkých príslušných výkazov15 - 20 € /pracovník
  ročné zúčtovanie daní15 - 20 € /pracovník

  * ceny sú bez DPH (ak sa vám ponúkané ceny nepáčia, skúste si u nás dojednať lepšie)

  Zakladanie, likvidácia a konkurzy

  V zmysle obchodného zákonníka je potrebné pri zakladaní nových spoločností dodržiavať právne postupy. Naša spoločnosť poskytuje profesionálne rady pre vytvorenie spoločenskej zmluvy a k nej príslušných dokladov.
  Realizujeme spracovanie účtovníctva pri likvidácii a konkurze spoločností.

  cena dohodou